Obsah jednotlivých lekcí programu KUPUB

 

KUPUB sestává z 10 lekcí, ve kterých se setkává skupina dospívajících a pod vedením odborníka rozvíjí a korigují svou životní zkušenost, diskutují na atraktivní a pro život podstatná témata, nacvičují jednotlivé prvky chování a seznamují se s relaxačními cvičeními.

 

  1. lekce

Hlavním tématem teoreticko – diskusní části je vývoj, s důrazem na jeho milníky a zvláště pak dospívání. Podrobně je popsáno, jaké jsou typické znaky dospívání provází, a to obzvláště, co se týká psychického a sociálního vývoje. Praktická část obsahuje nácvik základních společenských rituálů, pozdrav, představení, navázání hovoru a rozlišení společenského postavení. Relaxační cvičení je první krátký (8 minut) nácvik autogenního tréninku. 

  1. lekce

První část se zabývá komunikací, jejími typy, významem, nešvary a motivy. Praktická část rozvíjí předchozí téma společenských pravidel a jejího nácviku, relaxační část protahuje dobu autogenního tréninku na asi 12 minut. 

  1. lekce

Originální pojetí se zaměřuje na vznik poruchy nebo problému, popisuje také potřeby člověka a jak reagujeme na frustraci. Praktická část obsahuje další set společenských pravidel a jejich nácvik, tentokrát při stolování. Relaxační část se protahuje na 15 minut. 

  1. lekce

Tématem je chování submisivní, agresivní a asertivní, jejich dopady a výhody. Součástí je i vymezení se vůči projevům šikany. Praktická část se nyní začíná zaměřovat na nácvik asertivního chování, např. jak projevit nesouhlasné sdělení. V relaxační části se nabízí řízená imaginace sestup na mořské dno. 

  1. lekce

Teoretická část se zaměřuje na důležité téma závislost versus svoboda, včetně zajímavých praktických detailů. Praktická část popisuje a zkouší další asertivní techniky, např. „pokažená gramofonová deska“. Relaxační část již obsazuje přibližně třetinu hodiny, nabídka technik se i v závislosti na výcviku lektora rozšiřuje. 

  1. lekce

V této lekci se zaměřujeme na sexuální chování, jeho projevy, ale i motivaci, cíle a rizika. V praktické části rozšiřujeme nabídku asertivních technik, v poslední části zase technik relaxačních – např. vytváření pozitivní formulky. 

  1. lekce

Rozvíjí předchozí lekci, a zpracovává tématiku rodičovství. Důležitost této přípravy pro budoucí život nelze dost zdůraznit. V praktické části je nabídnuta další asertivní technika. V relaxační části se přidává řízená imaginace rozkvetlá louka. 

  1. lekce

Teoreticko diskusní část nabízí další z poněkud opomíjených témat, a to náboženství – jeho formy, možnosti, význam pro život člověka i vývoj. V další části prohlubuje znalosti a ovládnutí asertivních technik o náročnější metody. Relaxační část je vybrána na přání dospívajících, doprovozená o informaci, jak si relaxovaný stav navodit podle potřeby kdykoli. 

  1. lekce

Uzavírá teoretické informace problematikou sociálního chování, úspěchu, stresu a veřejného mínění. Praktická část taktéž uzavírá sestavu asertivních technik o selektivní ignorování a přijatelný kompromis. Nácviku asertivitních technik bylo v KUPUBu popřáno zásadní místo, odpovídající důležitosti jejich ovládnutí pro klidný a spokojený život. Relaxační část je přizpůsobena přáním dospívajících, máme k dispozici čas na případné otázky a komentáře. 

  1. lekce

Rekapituluje nejdůležitější momenty a otázky předchozích lekcí, pracuje také s tématikou konce. Rekapitulace je obsahem i praktické části, vybíráme důležité momenty nebo doplníme to, co jsme případně nestihli. Relaxace se přizpůsobuje preferencím účastníků, na závěr dostávají CD s relaxací na doma.