od pondělí 23. 10. v prodeji sešity KUPREV v nové edici -do eshopu

Práce s novým materiálem se v některých ohledech liší (děti lepí samolepky apod.), základní principy programu jsou zachovány.

 

Ukázky jsou k prohlédnutí zde (pro zvětšení klikněte):

 

 

Primárně preventivní individuální program

 

 • zcela nová edice se samolepkami a vkládacími pevnými deskami
 • program je určen pro děti od cca 4 do 8 let, podle potřeby i starší
 • program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky
 • lze využít plošně – u dětí zdravých (včetně nadaných) i u dětí s různými problémy (jako jsou obtíže s pozorností či hyperaktivitou, dysfázie či jiné poruchy řeči a komunikace, poruchy autistického spektra, obtížně zvladatelné děti, úzkostné děti, děti z národnostně smíšených manželství, hůře mentálně vybavené apod.)
 • těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným certifikátem pro práci s metodou), kontakty na odborníky rádi předáme
 • program je dostatečně pružný a lze jej průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte (únava, nemoc, nezájem) a lze jej několikrát opakovat se stoupající náročností
 • pracovní materiály nově obsahují archy samolepek a diplom pro dítě
 • sešity lze zakoupit na pracovišti nebo na www.kuprog.cz, hradí rodiče

Výsledky

 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
 • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy
 • prevence sociálně – patologických jevů
 • zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem
 • celkově lepší kvalita života

Princip programu

Program je určen pro plošné užití, to je pro všechny děti (zdravé či s handicapem: ADHD, poruchami řeči, lehkou mentální retardací, DMO, autistické děti, děti s neurotickými obtížemi atd.). Vzhledem k měnící se struktuře obyvatelstva se program užívá i u dětí cizinců, kteří mají zájem se integrovat do naší společnosti a přijmout její kulturu i běžné způsoby chování.

Nejvíce se užívá pro věkovou skupinu dětí od čtyř let do nástupu povinné školní docházky, v indikovaných případech lze použít u dětí od tří let a také u školních dětí v období tzv.mladšího školního věku. V jednotlivých případech byl program užit i u starších dětí a osob dospělých, které trpěly ztrátou orientace např. po prodělané neuroinfekci, autonehodě či cévní mozkové příhodě.

Program posiluje základní orientaci, t.j. orientaci osobou, místem a časem, což považuje autorka, a jistě nejen ona, za základní předpoklad zdravé osobnosti. Vedle této základní orientace poskytuje program i orientaci v běžných sociálních situacích, bez ohledu na míru jejich problémovosti. Zároveň vštěpuje dítěti i základy tzv.slušného chování podle běžných společenských norem. Vše se odehrává v jistém informačním rámci, takže „absolvent“ programu získává i základní informační orientaci k daným tématům.

KUPREV je párový program, pracuje vždy rodič a dítě (případně pacient a rodinný příslušník) a využívá tak přirozených sociálních rolí účastníků i běžných situací, ve kterých se ocitají při svém normálním každodenním životě. Významným způsobem tak posiluje základní přirozené vazby a vztahy v rodině a také umožňuje bezprostřední praktickou zkušenost dítěte s nabytými vědomostmi. Prožití nové zkušenosti zajišťuje internalizaci informací do základního inventáře chování i prožívání každého dítěte i jejich trvalost.

Program využívá běžné nástroje komunikace: vyprávění, rozhovor, hru, ale také zpívání, kreslení, vystřihování, lepení, poskakování a jiné, typicky dětské činnosti. To vše v situacích, které jsou pro dítě bezpečné v sociálním slova smyslu, t.j. nejsou zaměřeny na výkon, nejsou hodnocené a úspěchem je, pokud jimi dítě projde bez ohledu na úspěšnost. Program je dostatečně pružný a lze ho průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte (únava, nemoc, nezájem) a lze ho několikrát opakovat se stoupající náročností. Za hlavní přednost KUPREVu považujeme respektování přirozeného psychomotorického vývoje dítěte, včetně využití pro věk typických způsobů myšlení, oblíbených činností apod. a přiměřenost nároků na dítě kladených tak, aby dítě vždy mělo pocit úspěšnosti a informace získávalo bez doprovodných pocitů viny či selhání.

KUPREV dětem přináší vcelku běžné informace tak, že si v nich dítě vytváří systém, do kterého ty další, zpřesňující, rozšiřující, náročnější už jenom zapadají. Zvyšuje se mluvní apetit a komunikační dovednosti, zlepšuje se řešení problémových sociálních situací, rozšiřuje duševní obzor. Také zabraňuje vzniku novodobých společenských tabu.Děti rovněž získávají základní dovednosti a návyky, využitelné zejména při školní práci, a to do takové míry, že téměř mizí adaptační problémy po nástupu do školy. V neposlední řadě absolvováním programu dítě nabývá tolik potřebnou osobní jistotu, pozitivní vztah k vzdělávání, aktivní přístup k okolí a radostný pohled na svět. O upevnění rodinných vazeb a vylepšení vztahů v rodině jsme se již zmiňovali výše.

Jako významný vidí autorka i fakt, že celý program je pro všechny zúčastněné příjemný při provádění, nenáročný na finance, vybavení a pomůcky a tedy i dostupný doslova všem vrstvám populace.

Požadované vzdělání

Odborný program základního školení

Odborný program supervize

 

Koupit sešit