Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností

 • program je určený pro děti od 5 do 8 let, v jedné skupině je 6 -8 dětí, je výhodou, jsou-li z různých kolektivů
 • vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi
 • celý program sestává z 10 setkání, která probíhají 1x týdně v trvání 60 minut, rodiče se neúčastní
 • program je hravý, využívá veselých písniček o zvířátkách, děti baví
 • v průběhu a po ukončení programu se odborník setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných závěrů a doporučení
 • program vede odborník (psycholog, speciální pedagog) s platným osvědčením pro práci s metodou společně s koterapeutem (pozice nevyžaduje specifické vzdělání)
 • veškeré pomůcky jsou na pracovišti, pro děti doporučujme využívat také CD s hudbou na doma

Výsledky

 • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace
 • lepší ovládání impulsů, uvolnění agrese
 • zlepšení hrubé motoriky
 • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně
 • lepší ovládání mluvidel
 • radostnější dítěradostnější dítě

Princip programu

Program KUMOT je založen na rozvíjení hrubé i jemné motoriky a sociálního chování v přirozeném prostředí dětské skupiny. Skupiny sestavujeme tak, aby pro děti představovaly bezpečné a příjemné místo, ve kterém se mohou společně bavit, osvojovat si nové dovednosti a rovnou je i procvičovat. Podle možností tedy zařazujeme chlapce i dívky, podobného věku, schopností i obtíží. Lze tedy sestavit i skupinu dětí se zaměřením na konkrétní potíže, např. děti s ADHD/ADD, logopedickými obtížemi, LMR a jiné. KUMOT je koncipován jako sestava deseti lekcí, každá z nich má ústřední téma v podobě veselé dětské písničky. Rytmické i klidnější písně představují rámec i doprovod pro aktivity, které KUMOT strukturovaně a hravě nabízí. V úvodních lekcích se procvičuje spíše hrubá motorika, ke konci pak jemná motorika a krátké nácviky relaxace, tolik potřebné zejména pro děti hyperaktivní. Střídají se aktivity skupinové, párové i individuální, každé dítě si procvičuje dominantní pozici, schopnost podřídit se vedení i skupinovou spolupráci. V případě výraznějšího nežádoucího chování dítěte se skupina zastavuje, dítě dostává zpětnou vazbu od ostatních dětí a také návrhy vhodného chování – za absolvování takovéto lekce je ihned odměněno potleskem. KUMOT vedou dvě osoby, terapeut a tzv. koterapeut, který má velmi potřebnou a důležitou, nicméně doplňkovou roli a nemusí mít proto žádné speciální vzdělání ani školení. Program využívá atraktivní set doprovodných pomůcek, jako např. měkkou barevnou kouli, hrací kostky, průkazku s tematickými samolepkami mapujícími docházku dětí, barevné stužky a v neposlední řadě CD s líbivými písničkami. Děti, které KUMOT absolvují, jsou zřetelně obratnější, klidnější a přátelštější než dříve.

Požadované vzdělání odborníka

Obsah jednotlivých lekcí

Odborný program základního školení

Odborný program supervize

Koupit materiály po skupinu