Obsah jednotlivých lekcí programu KUMOT

Program KUMOT sestává z 10 lekcí, ve kterých děti postupně procvičují hrubou a jemnou motoriku a sociální chování. Střídají se nácviky skupinové spolupráce, při kterém se dítě podvoluje vedení druhých i si osvojuje vůdčí roli, párové aktivity a individuální činnosti dětí vedle sebe. Důraz je kladen na rozvoj sociálních schopností, děti dostávají zpětnou vazbu od skupiny i návrhy možných způsobů, jak v konkrétních situacích reagovat.

Každá lekce je rámována poslechem písně nebo částí písně. Písně jsou nejčastěji o zvířátkách, veselé, rytmické a neagresivní. Jednotlivé lekce jsou pojmenovány podle písní. Na začátku každé kromě první a poslední lekce děti sedí v kroužku na značkách a rozšiřují si znalosti tématu.

 Na školení dostanete mmj. metodické listy, kde jsou jednotlivé aktivity podrobně rozepsány včetně časové dotace. 

Písně ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde.

  1. lekce nese název PRO SLEPIČÍ KVOČ

Děti se seznamují, popisují podobnosti a rozdíly mezi sebou, napodobují zvířátka zmíněná v písni, popisují jednotlivé znaky. Dalším tématem je rytmus, děti si vyslechnou vysvětlení, co to je, a tleskají a rozvíjí vnímání rytmu. Na závěr je krátká relaxační část odpovídající možnostem dětí.

 

  1. lekce: MRAVENCI

Tématem je rozvoj hrubé motoriky a sociálního chování. Děti mluví o mravencích, střídají rychlou a pomalou chůzi, pochod v útvaru, kličkování, podávání kostky při stavbě mraveniště a mnoho dalšího. Dominantní děti mají vůdčí úlohu, řídí stavbu apod. Na závěr tleskají do rytmu při písni o mravencích a a chvíli také leží a odpočívají (pozvolná příprava na relaxační cvičení).

 

  1. lekce: KLOKANI

Lekce je opět zaměřena spíše na hrubou motoriku a sociální chování. V lekci děti skáčou různými způsoby a zkouší si vedení i podřízení se pokynům. Tématem je také orientace v prostoru, cvičí se pojmy daleko – blízko, vlevo – vpravo, vepředu – vzadu a nahoru – dolů. Rozvíjí se výdrž a pozornost dětí kombinacemi povelů, které děti vykonávají (např. dlouhý skok dopředu a malý doleva). Rytmus a uvolňovací fáze je součástí závěru každé skupiny.

 

 

  1. lekce: ŽÍŽALY

S postupujícím průběhem KUMOTu se důraz přenáší i na jemnou motoriku a nácvik relaxace, sociální chování je rozvíjeno vytrvale po všech 10 lekcí. Píseň o žížalách je jemnější a tomu odpovídají i sestavy úkolů a cvičení. Znovu se věnujeme i orientaci v prostoru, obtížnost cviků stoupá (např. zrcadlové nebo naopak jednosměrné kývání párů „žížal“). V závěru lekce děti leží na zádech se zavřenýma očima, čas odpočinku se mírně prodlužuje, děti již leží i v tichu.

 

  1. lekce: NOTY

Píseň o vrabcích doprovází sestavu cviků, ve kterých se dostává do popředí jemná motorika a motorika mluvidel. Houkání, štěbetání a další se střídá s dechovými cvičeními. Novým tématem je započetí a ukončení aktivity, pohyb na povel. Vůdčí roli začínají dostávat i nesmělejší nebo introvertnější děti.

 

  1. lekce: HROŠI

Děti si vysvětlují pojem „hroší kůže“ a mluví o adekvátnosti prožitků a reakcí v jednotlivých situacích. Novým tématem je fyzický kontakt, drbání zad apod. Hroší tlama předvádí cviky na podporu rozvoje motoriky mluvidel, využívají se i předchozí popsané prvky. Relaxační část je přiměřená tempu lekce a možnostem dětí.

 

  1. lekce: ZVONKY

Lekce zahrnuje již spíše jemnější cviky na podporu jemné motoriky, tématem je i opatrné zacházení, ve dvojicích je citlivě zahrnut fyzický kontakt. Procvičuje se cvik na uvolnění napětí, zahájení a ukončení aktivity, relaxace. Vůdčí roli dostávají i pasivnější děti.

 

  1. lekce: KLIP – KLAP

Píseň o opicích doprovází vyváženou lekci, zahrnující hrubou i jemnou motoriku, orientaci v prostoru, mimiku, nápodobu, fyzický kontakt, zahájení a ukončení aktivity i relaxaci. Vůdčí roli střídají všechny děti, v párových aktivitách si děti samy vybírají partnery.

 

  1. lekce: TEČE VODA TEČE

V písni vystupuje mnoho druhů zvířat, spojovaných s klasickými cviky na podporu motoriky (stříhání klepety jako rak, skoky jako žába, čapí chůze apod.). Zahrnuta je nápodoba, jemná motorika, motorika mluvidel, dechové a relaxační cviky. V předposlední lekci se objevuje zhodnocení skupiny, učíme děti vyslechnout a adekvátně přijmout chválu i hodnocení.

 

  1. lekce: BUDEME SI ZPÍVAT

V poslední lekci využíváme cviků na podporu jemné motoriky a motoriky mluvidel, dechová cvičení, zaměřujeme se na mimiku a empatii, správnou výslovnost a rytmus. V závěrečné fázi poslední lekce hodnotíme pokroky každého dítěte a učíme děti přijímat pochvalu a vhodně reagovat, ale i pochvalu vyjadřovat druhým. Přijetí konce jako nedílné součásti života je citlivě zpracováno.