ADOLESCENT VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ

 

Jednodenní seminář je rozdělen do teoretické a zážitkové části.

Účastníci mají možnost se podle potřeby ptát a diskutovat i v teoretické části, zároveň se diskutovaná témata vhodně přizpůsobují aktuálnímu zájmu účastníků.

Odborný program 

9.00-10.30 teoretická část (90 min –  2 školní hodiny)

V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi.

Specifika období adolescence: emocionalita, sebevědomí, interpersonální vztahy.  Motivace adolescenta, morální vývoj.

Zvládání školní zátěže, modely zvládání stresu.

Rizikové chování u adolescentů: závislost ve vztahu k látkám a/nebo osobám, šikana a kyberšikana, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikové chování v sportu a dopravě, ve vztahu k institucím, vliv sekt.

Preventivní programy pro školy, metody, možnosti opatření k minimalizaci některých projevů rizikového chování.

Osobnost pedagoga ve vztahu k jednotlivci a skupině dospívajících.

10.30 – 10.45 coffee break

10.45 – 12.15 dokončení teoretické části (90 min –  2 školní hodiny)

Doporučení pro práci ve třídě

Doporučení pro rodinu

12.15 – 12.45 obědová pauza

12.45 – 14.15 zážitková část (90 min –  2 školní hodiny)

Zážitková část nabízí možnost plně využít skupinového setkání a teoretické poznatky si pomocí různých technik dobře zapamatovat a především převést do běžné praxe.

Lektor/ka využívá pestrých her a materiálů, aby napomohla účastníkům lépe pochopit a přijmout zážitky, postoje a vzájemnou interakci různých stran, které s problémem přicházejí do styku. Prezentuje také cenné praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou při práci s adolescenty nastat.

Při práci využíváme rozmanitých her a technik podle aktuálních potřeb a preferencí skupiny (dramaterapeutické prvky – dvojník a alterego, výměna rolí, zrcadlo, ideální druhý; prvky encounter – vciťování do role druhých, pohledy do očí, bezmocnost a další).

14.15 -14.30 coffee break

14.30- 16.00 dokončení praktické části (90 min –  2 školní hodiny)